Dina rättigheter

1.1 Information om personuppgiftsbehandling 

 

Om dina personuppgifter behandlas ska den personuppgiftsansvarige också lämna skriftlig information om: 

 • vilka kategorier av uppgifter om dig som behandlas 
 • varifrån uppgifterna är hämtade 
 • ändamålen med behandlingen 
 • till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut 
 • förekomsten av automatiserade beslutsfattande, inbegripen profilering 
 • om personuppgifterna överförs till tredje land (ett land utanför EU/EES-samarbetet) 
 • om möjligt den förutsedda perioden som personuppgifter kommer att lagras 
 • din rätt att lämna klagomål 
 • hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du lämnat den 
 • kontaktuppgifter till den organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter och deras dataskyddsombud eller kontaktperson. 

Då Pingday omfattas av offentlighetsprincipen kommer även ditt registerutdrag bli en allmän handling som kan komma att lämnas ut (efter sekretessprövning) vid en förfrågan om utlämning av allmän handling). 

 

Se mer information om hur du gör din begäran under registerutdrag. 

Se information om tidsfrist för att hantera din begäran nedan under ”Tidsfrister som gäller när du utövar dina rättigheter”.

 

1.2 Rätten till tillgång till dina personuppgifter (Registerutdrag) 

 

Utöver rätten till skriftlig information om vilka personuppgifter som behandlas om dig har du rätt att få kopior på de personuppgifter som behandlas om dig. Detta omfattar information i system och databaser. Du har inte rätt att få tillgång till information som berör andra personer som förekommer i samband med att vi behandlar dina personuppgifter, exempelvis namn på en medarbetare som har hanterat ditt ärende eller fråga.  

Rätten att få en kopia innebär inte att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer, utan det innebär att du får en sammanställning av de personuppgifter som förekommer hos oss eller i en handling så du kan kontrollera uppgifternas riktighet eller laglighet. Denna rätt är inte samma som rätten att ta del av allmänna handlingar hos oss. 

 

Du har rätt att få veta följande: 

 • vilka personuppgifter och vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, exempelvis din e-postadress och vilken e-postadress vi har för dig. 
 • Vad personuppgifterna används till, tex när du skickar in ett ärende till oss. 
 • Hur länge uppgifterna kommer att sparas. 
 • Vilka vi har delat personuppgifterna med exempelvis våra tjänsteleverantörer som får alla  adresser som är anslutna till stadsnätet. 
 • Var vi har fått eller hämtat uppgifterna från exempelvis från dig eller ett offentligt register. 

Se mer information om hur du gör din begäran under registerutdrag. 

 

Se information om tidsfrist för att hantera din begäran nedan under ”Tidsfrister som gäller när du utövar dina rättigheter”. 

 

1.3 Rättelse 

Vi kommer på eget initiativ, och efter uppmärksammande av dig, korrigera Personuppgifter som är inkorrekta.   

Mejla oss på gdpr@pingday.se för begäran om rättelse 

Se information om tidsfrist för att hantera din begäran nedan under ”Tidsfrister som gäller när du utövar dina rättigheter”. 

 

1.4 Radering  

Du har rätt att begära att vi raderar (den s.k. ’Rätten att bli bortglömd’) dina personuppgifter från våra system och hos personuppgiftsbiträden (våra samarbetsparter eller parter som hjälper oss att uppfylla vårt avtal eller åtagande med dig) om vi inte har någon rättslig grund att fortsätta behandla dina personuppgifter. 

Du har rätt att få dina uppgifter raderade om något av följande gäller: 

 • Vår behandling grundar sig på samtycke och du återkallar det. 
 • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de har samlats in eller behandlas för. 
 • Behandlingen avser direktmarknadsföring och du avsäger dig direktmarknadsföring. 
 • Behandlingen sker utifrån intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse. 
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Dock gäller vissa undantag för detta (Artikel 17 (3)) vilket innebär att uppgifter inte kan raderas omedelbart då uppgifterna behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Pingday har eller för arkivändamål. 

Rättsliga förpliktelser kan vara t.ex. bokförings- och redovisningslagen, konsumenträttsliglagstiftning, skattelagstiftning mm. De flesta uppgifter vi behöver behandla om dig handlar om de produkter och tjänster som har fakturerats dig eller för att uppfylla ett avtal eller åtagande med dig. 

Vissa dokument kan vara av allmänt intresse för arkivändamål eftersom Pingday ägs av offentlig verksamhet (Helsingborgs stad) som ska bevaras. Detta kan vara t.ex planer och beskrivningar av vår verksamhet. De dokument som bevaras förs över till Helsingborgs stadsarkiv för arkivering. När dokumenten är överförda blir Helsingborgs stad personuppgiftsansvariga. De dokument som ska sparas eller bevaras finns beskrivna i vår dokumenthanteringsplan, vilket fastställs årligen av Pingdays Styrelse. 

1.5 Invändning mot vår behandling 

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, detta gäller där vi behandlar personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. 

För det fall vi behandlar dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse som grundar sig i en intresseavvägning. Om du invänder behöver vi göra en ny intresseavvägning och bedöma om ditt intresse väger tyngre än vårt. 

När vi fått din begäran kommer vi att göra en ny bedömning av vår intresseavvägning och återkoppla till dig om utfallet. Det kan innebära att vi antingen: 

 • tillmötesgår din begäran 
 • delvis tillmötesgår din begäran 
 • bedömer att vår intresseavvägning fortfarande väger tyngre och därför inte kan tillmötesgå din begäran. 

Om vi använder dina personuppgifter i syfte att skicka direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända och begära att vi slutar använda dina uppgifter i det syftet. 

 

Mejla oss på gdpr@pingday.se för att göra en invändning. 

 

Se information om tidsfrist för att hantera din begäran nedan under ”Tidsfrister som gäller när du utövar dina rättigheter”. 

1.6 Begränsa behandlingen 

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandling av dina personuppgifter exempelvis om du har invänt mot vår behandling och vi ska göra en ny bedömning av intresseavvägningen så kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter för det syftet du har invänt emot, under tiden som vi gör den nya intresseavvägningen. 

Om vi använder dina personuppgifter i syfte att skicka direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända och begära att vi slutar använda dina uppgifter i det syftet. 

Mejla oss på gdpr@pingday.se om du vill begära begränsning. 

Se information om tidsfrist för att hantera din begäran nedan under ”Tidsfrister som gäller när du utövar dina rättigheter”.

 

1.7 Flytta dina personuppgifter (Dataportabilitet) 

För vissa personuppgifter har du rätt att få ut och få de överförda till en annan personuppgiftsansvarig, sk. rätt till dataportabilitet (GDPR artikel 20). 

De personuppgifter som du kan få ut eller överförda är de som du har själv lämnat till oss eller som har skapats utifrån ditt nyttjande av våra produkter eller tjänster. 

På Pingday så rör detta normalt sig om: 

 • Namn 
 • Faktureringsadress 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer 

För att skicka in en begäran om Dataportabilitet fyll i denna blankett. 

Se information om tidsfrist för att hantera din begäran nedan under ”Tidsfrister som gäller när du utövar dina rättigheter”. 

1.8 Information om automatiserad beslutsfattande eller profilering

 

Om dina personuppgifter används för att fatta beslut som genomförs i en automatiserad process där en person inte fattar beslutet (exempelvis algoritmer i ett program som fattar beslut utan någon mänsklig inblandning så som ett automatiserat avslag på en kreditansökan eller besked från e-rekrytering utan någon personlig kontakt) har du rätt att få information om detta och vilka konsekvenser det kan få för dig. 

Den personuppgiftsansvariga ska: 

 • tala om för dig att beslutet är automatiserat 
 • ge dig rätt att få beslutet granskad av en person 
 • ge dig möjlighet att bestrida beslutet 

Profilering används ibland som hjälpmedel i ett automatiserat beslut. Profilering är ett sätt att bedöma vissa personliga egenskaper.  

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter används i automatiserad beslut eller profilering, detta ska finnas med i informationen som den personuppgiftsansvariga ger om de behandlingar som de utför med dina personuppgifter. 

 

1.9 Återkalla samtycke 

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av personuppgifter har du alltid rätt att återkalla (dra tillbaka) ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan, vår behandling kommer då att upphöra så fort vi har haft möjlighet att hantera din begäran, vilket sker så skyndsamt som möjligt. 

Din återkallelse påverkar inte den behandling som redan skett med stöd av ditt samtycke. Exempelvis om ditt samtycke avser en bild i ett upptryckt program så betyder det att vi inte kommer att trycka nya exempel på programmet där din bild förekommer, men alla gamla program som redan är tryckta med din bild kommer att fortsätta att finnas i vårt sortiment och är även relevanta att spara för arkivändamål. 

 

1.10 Tidsfrister som gäller när du utövar dina rättigheter 

För alla rättigheter som är beskrivna ovan gäller samma tidsfrist, vilket innebär att vi ska hantera din begäran så snabbt som möjligt men senast inom en månad efter att din begäran kom in. Månaden startar den dagen vi har tagit emot din begäran och löper ut samma datum månaden därpå. 

Tidsfristen får vid behov förlängas med två månader och i så fall kommer vi att informera dig om detta inom den första månaden. Orsak till förlängning kan vara att en begäran är komplicerad att uppfylla eller att det har kommit in många begäran samtidigt. 

1.11 Klagomål 

Om du anser att vi har brustit i vår behandling av dina personuppgifter eller om du har frågor om denna personuppgiftspolicy är du välkommen att vända dig till vår ansvariga kontaktperson via kontaktuppgifterna nedan. Vänligen märk brevet ”Personuppgifter”.    

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling. Du kan kontakta dem via e-postadressen imy@imy.se  

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning och vägledning finns på deras hemsida www.imy.se  

Du kan också läsa mer om dina rättigheter på IMY:s hemsida: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/